GINOP-8.3.5-18 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

MFB Hitel eszközvásárlásra "A" hitelcél

0%-os fix ügyleti kamat a teljes futamidőre 

•széleskörűen igénybe vehető (a VTSZ lista alapján) 

•teljes KKV szektor által igénybe vehető 

•kezdő, illetve KATA adózású vállalkozások is igényelhetik 

•nincs kezelési költség 

•nincs rendelkezésre tartási jutalék 

•nincs előtörlesztési díj 

•kedvező biztosítéki elvárások 

•saját forrás mértéke 10%, egyes ágazatokban 5% 

•akár 100% szállítói előlegre is van lehetőség 


ÚJRA ITT (volt) A "B" HITELCÉL!

Sajnos 2021. április 23-tól már fel is függesztették

MFB Hitel forgóeszköz és költségek finanszírozására

 • Felhasználható: forgóeszköz és működési költségek finanszírozására
 • Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át
 • Önerő mértéke: 0%
 • Kamat: 0% / év
 • Kezelési költség: nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási: jutalék nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.
 • Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra
 • Futamidő: 60 hónap
 • Türelmi idő: 12 hónap
 • A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) 12 hónapon belül kell befejezni.
 • Hitelkérelmek benyújtása: 2021. június 30-ig lehetséges
 • A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező Végső Kedvezményezett forgóeszköz finanszírozása is támogatható, azzal hogy a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre vagy annak érdekében merül fel.
 • 2 lezárt üzleti év szükséges
 • A lezárt évek üzemi eredménye nem lehet negatív
 • 6 hónapon belül nem volt 50%-ot meghaladó tulajdonos váltás
 • A hitel futamideje alatt a Végső Kedvezményezettnek minden évben igazolnia kell, hogy a tárgyévben a hitel aktuális összegének megfelelő összeget készletvásárlásra és/vagy működési költségre/vevőkövetelés finanszírozására fordította. Ennek igazolási módja elsődlegesen az éves beszámoló, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat/SZJA bevallás és szöveges kiegészítés MFB Pont részére történő benyújtása, a szöveges kiegészítésben megfelelő részletezettséggel kell szerepeltetni a fennálló hitel felhasználásának alátámasztását. Amennyiben a költések összege a forduló napon nem éri el az aktuális kölcsön kitettségének összegét, a különbözetet kötelező előtörlesztés formájában vissza kell fizetni.
 • A hitelből megvásárolt készletek nem adhatók bérbe, illetve flottakezelésbe

Szükséges dokumentumok listája

 • Alapító Okirat, Társasági Szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt) és módosításai, apportlista (amennyiben a társasági szerződés alapján van apport)
 • Kft. esetében tagjegyzék (amennyiben a társasági szerződés nem tartalmazza), részvénytársaság esetében részvénykönyv-kivonat az 5% feletti részvényesek megjelölésével
 • Cégbírósági határozat a jegyzett tőkéről, ill. a tőkeemelésről, abban az esetben, ha ez a cégkivonaton még nem szerepel
 • A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett hitelesített aláírás-mintája, hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata, ha a beadott társasági szerződés dátuma eltérő, akkor az ezzel megegyező dátumú társasági szerződést is be kell nyújtani
 • Legfőbb szerv határozat a hitelfelvételről (Egyszemélyes Kft. esetében is) Kötelező tartalmi elemei: kölcsön összege, célja, tagok hozzájárulása a kölcsön felvételéhez. Közgyűlési határozat kivonat nem elfogadható.)
 • Amennyiben a hiteligénylő nevében megbízott pénzügyi tanácsadó jár el, annak meghatalmazása mely tartalmazza a meghatalmazás tárgyát ( kérelem benyújtása, információ kérése, tájékoztatás kérése, hiánypótlás benyújtása)

Egyéni vállalkozó esetén

 • Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában való szereplés

A vállalkozás gazdálkodásának dokumentumai

 • Az előző lezárt 2 üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés, KATA adózású gazdasági társaság esetében bevételi nyilvántartás) amennyiben nem szerepel az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus beszámoló portálján, kivéve kezdő vállalkozás esetén.
 • Cash-flow tábla (Excel melléklet szerint)

Költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok

 • Utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó főkönyvi kivonat.
 • Egyéni vállalkozók illetve KATA adózású vállalkozások esetén az Eljárási Rend 2. sz. melléklete szerinti "Éves adatszolgáltatáshoz benyújtandó gazdálkodási adatok" kimutatás is benyújtható az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan a főkönyvi kivonat helyett, a költségek alátámasztására.
 • Ügyfél cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy a termékleírás szerint Termelő vagy Szolgáltató vállalkozásnak minősül.

Kiegészítő biztosíték benyújtása esetén

 • Fedezetként felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi teljes hiteles tulajdoni lapja.
 • Fedezetként felajánlott ingatlan hitelkérelem beadását megelőző 90 napnál nem régebbi értékbecslése (termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő 180 napnál nem régebbi értékbecslés).. Hitelkérelem benyújtásakor elegendő az értékbecslés megrendelésének megléte.
 • Fedezetként felajánlott óvadék meglétéről szóló igazolás.
 • Hitelintézet által vállalt garancia esetén a kibocsátó hitelintézet szándéknyilatkozata.

Egyéb dokumentumok

 • Eljárás(ok) megindításáról/lezárásáról szóló határozat(ok), NAV részletfizetési megállapodás és igazolás arra vonatkozóan, hogy annak a cég eleget tett ( Amennyiben az elmúlt két évben végrehajtás, felszámolási eljárás, csődeljárás volt a hiteligénylő, illetve a kérelem B. fejezet 3. pontjában szereplő cégek ellen.)
 • A projekthez igénybevett, az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás(ok) esetén nyilatkozat valamennyi támogatásról az alábbi tartalommal:a támogatást nyújtó neve, a támogatás megnevezése (felhívás, program stb. neve), formája (pl. vissza nem térítendő támogatás, kölcsön), támogatási kategóriája, összege, támogatástartalmának összege, odaítélésének dátuma, támogatási intenzitás, a megjelölt támogatásból finanszírozott, a projekthez kapcsolódó költségek megnevezése.
 • Helyi Iparűzési adó megfizetését igazoló dokumentum (helyi iparűzési adót be nem vezető önkormányzat esetén Önkormányzati igazolással szükséges ezt igazolni).
 • GINOP és VEKOP régióban is telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a költségek régiós szétválasztását alátámasztó analitika benyújtása.

"A" hitelcélhoz Tételes VTSZ lista

 • 4416
 • Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is

  • 7301

  Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is;
  hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

  • 7321

  Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos,
  nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból

  • 8402

  Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

  • 8404

  Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő,
  túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez

  • 8405

  Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-
  fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is

  • 8406

  Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)

  • 8410

  Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói

  • 8411

  Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

  • 8412

  Más erőgép és motor

  • 8413

  Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)

  • 8414

  Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

  • 8416

  Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz- elégetésére;
  mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket

  • 8417

  Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az
  elektromos működésű kivételével

  • 8418

  Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

  • 8419

  Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás
  vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő

  • 8420

  Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével

  • 8421

  Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy
  tisztítására szolgáló gép és készülék

  • 8422

  Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital
  szénsavazására szolgáló gép

  • 8423

  Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez

  • 8424

  Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló
  készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép

  • 8425

  Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó;
  gépjárműemelő

  • 8426

  Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca
  üzemen belüli használatra

  • 8427

  Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel

  • 8428

  Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag,
  ellentömeges drótkötélpálya)

  • 8429

  Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger

  • 8430

  Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és
  cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

  • 8431

  Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze

  • 8438

  Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari
  előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével

  • 8439

  Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére
  szolgáló gép

  • 8440

  Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is

  • 8441

  Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet

  • 8442

  Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy
  gyártására szolgáló gép, készülék és felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (például csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)

  • 8443

  Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó
  nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

  • 8445

  Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak
  készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép

  • 8446

  Szövőgép (szövőszék)

  • 8447

  Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép

  • 8448

  A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444-8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat,
  kanalas tű)

  • 8449

  Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy
  kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb

  • 8450

  Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely
  mos és szárít is

  • 8451

  Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-
  hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép

  • 8452

  Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító;
  varrógéptű

  • 8453

  Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli
  vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével

  • 8454

  Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép

  • 8455

  Fémhengermű és ehhez való henger

  • 8456

  Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más
  fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik

  • 8457

  Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém
  megmunkálására

  • 8458

  Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)

  • 8459

  Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga
  (beleértve az esztergáló központot is) kivételével

  • 8460

  Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -
  simító gép kivételével

  • 8461

  Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy
  fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép

  • 8462

  Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém
  megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására

  • 8463

  Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására

  • 8464

  Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására

  • 8465

  Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa,
  csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására

  • 8466

  A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló
  menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó

  • 8467

  Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy
  nem elektromos motorral működő

  • 8468

  Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre

  • 8470

  Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és
  megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

  • 8471

  Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró
  gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához (A fenti listából nem támogatható adatszéf beszerzése).

  • 8474

  Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton,
  gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép

  • 8475

  Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy
  villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép

  • 8477

  Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az
  árucsoportban máshol nem említett gép

  • 8479

  Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi
  feladatokra

  • 8480

  Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a
  bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához

  • 8481

  Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz,
  tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet

  • 8482

  Golyós vagy görgős gördülőcsapágy

  • 8483

  Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális
  kötés is)

  • 8484

  Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve,
  tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem

  • 8486

  Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában
  említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok

  • 8487

  Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt,
  tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész

  • 8501

  Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

  • 8502

  Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

  • 8503

  Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei

  • 8504

  Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor

  • 8505

  Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó
  szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej

  • 8506

  Primer elem és primer telep (galvánelem)

  • 8507

  Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is

  • 8508

  Porszívók

  • 8509

  Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá
  tartozó porszívók kivételével

  • 8510

  Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral

  • 8514

  Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos
  veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére

  • 8515

  Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó,
  keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék

  • 8516

  Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó
  kivételével

  • 8517

  Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési
  berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével

  • 8518

  Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból
  álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

  • 8519

  Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

  • 8521

  Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

  • 8522

  Kizárólag vagy elsősorban a 8519|vagy a 8521|vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és
  tartozéka

  • 8523

  Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és
  a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37.|árucsoportba tartozó termékek kivételével

  • 8525

  Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -
  lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők

  • 8526

  Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

  • 8527

  Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
  kombinálva is, közös házban

  • 8528

  Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére
  alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy - lejátszó készüléket magában foglaló is

  • 8529

  Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

  • 8532

  Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor

  • 8533

  Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert
  is), a fűtőellenállás kivételével

  • 8534

  Nyomtatott áramkör

  • 8535

  1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más
  csatlakozók, csatlakozódoboz)

  • 8536

  Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők,
  dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

  • 8537

  Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90.
  árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével

  • 8538

  Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek
  alkatrészei

  • 8539

  Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és
  az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa

  • 8540

  Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-
  kameracső)

  • 8542

  Elektronikus integrált áramkörök

  • 8543

  Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép és készülék egyedi
  feladatokra

  • 8545

  Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos
  célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül

  • 8546

  Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

  • 8547

  Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből
  készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

  • 8548

  Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült
  primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze

  • 8705

  Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett
  kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgen-kocsi)

  • 8709

  Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze

  • 9006

  Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-
  készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével

  • 9007

  Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy
  anélkül

  • 9008

  Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és
  kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti kivételével)

  • 9010

  Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív- kiértékelő; vetítővászon

  • 9011

  Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is

  • 9012

  Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék

  • 9013

  Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda
  kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és műszer

  • 9014

  Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék

  • 9015

  Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai,
  meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő

  • 9016

  Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is

  • 9017

  Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf,
  szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

  • 9018

  Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is,
  más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék

  • 9019

  Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai
  képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék

  • 9020

  Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel
  nem rendelkező védőálarc kivételével

  • 9022

  Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék,
  röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló

  • 9024

  Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy
  más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)

  • 9025

  Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer,
  higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is

  • 9026

  Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó
  jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével

  • 9027

  Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és
  készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)

  • 9028

  Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló
  készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is

  • 9029

  Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó
  készülék kivételével; stroboszkóp

  • 9030

  Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás
  kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék

  • 9031

  Ebben az árucsoportban másutt nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és
  gép; profilvetítő

  • 9032

  Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

  • 9033

  A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az
  árucsoportban máshol nem említett) alkatrésze és tartozéka

  • 9402

  Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal,
  kórházi ágy mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő- és emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze